Om Kultrans

Kultrans var et tverrfakult?rt forskningsfelt ved UiO i perioden 2009-13, som unders?kte kulturelle endringsprosesser p? tvers av fagdisipliner og nasjoner og i et historisk perspektiv. Fire fakulteter bidro til Kultrans: SV, UV, Jus og HF (vertsfakultet).

Den b?rende ideen i Kultrans

En tendens innenfor kultur- og samfunnsforskning har lenge v?rt ? betrakte kultur som et system for produksjon av identitet og forskjell. I den senere tid har det imidlertid funnet sted en dreining: I stadig st?rre grad blir kultur betraktet som et ?sted for endring, for mangfoldige og komplekse endringsprosesser, som utspiller seg innenfor forskjellige omr?der, p? ulike steder og ofte med ulik hastighet.

Kjennetegnende for slike prosesser er at de overskrider grensene for det som er kjent og felles, faggrenser, nasjonale grenser eller epokeskiller. Som svar p? denne utfordringen skal Kultrans drive forskning som er transdisiplin?r, transnasjonal og transhistorisk.

Endring finner sted n?r mennesker, tekster, ting eller begreper krysser grenser. Nye m?ter og utvekslinger utspiller seg; nye forbindelser og konstellasjoner tar form. Spr?k endrer seg, tekster leses og brukes p? andre m?ter, lover utformes og utfordres, institusjonelle formasjoner, praksiser og identiteter skifter, kjente objekter antar nye skikkelser.

Endringsdynamikken krever i seg selv en tilpasset forskningsdynamikk som er fleksibel og multiperspektivisk, som setter fokus p? det dynamiske samspillet mellom identitet og forskjell, kontinuitet og brudd, tradisjon og innovasjon.

Transformasjoner betyr - kort sagt - endring i flertall. Mens endring synes ? forutsette en enhetlig bevegelse, p? samme m?te som historie, fremskritt eller evolusjon, betegner transformasjoner mangfoldige, forskjellige og ofte kryssende prosesser som m? studeres for seg selv og i sin egen rett. I neste omgang er det n?dvendig ? unders?ke hvordan ulike transformasjoner, sosiale, politiske, spr?klige, vitenskapelige eller kulturelle, griper inn i hverandre. Kultrans vil identifisere og analysere slike prosesser, b?de med henblikk p? deres egendynamikk, deres utvekslinger og deres effekter.

Transdisiplin?r. Kultrans driver forskning som g?r p? tvers av disiplin?re, faglige og fakult?re skillelinjer. At denne forskningen er transdisiplin?r, snarere enn interdisiplin?r, inneb?rer at den aktive, bevisste og stadige kryssingen av disiplin?re grenser i seg selv blir et viktig tema. Hvilke teoretiske, metodiske og empiriske problemstillinger gj?r seg gjeldende i det ?yeblikk de innarbeidede grensene mellom fag og disipliner overskrides?

Transnasjonal. Kultrans vil utforske hva som skjer n?r verden blir kommunikasjons- og handlingsrom, i konkurranse og utveksling med andre politiske, sosiale og geografiske enheter. Heller enn ? fokusere p? nasjonale sammenhenger og tradisjoner, vil Kultrans drive forskning som har et eksplisitt komparativt og transnasjonalt siktem?l. Hovedfokus vil v?re rettet mot kulturelle transformasjoner som utfordrer etablerte nasjonale identiteter, tradisjoner, lov- og moralsystemer.

Transhistorisk. Et avgj?rende bidrag fra Kultrans som tverrfakult?rt forskningsfelt vil v?re ? tilf?re forskningen p? globalisering og kulturell transformasjon en tydelig historisk og diakron dimensjon. Under globalisering - som et slags samtidig mantra innenfor human- og samfunnsvitenskap - forst?r vi alts? ikke en kommunikasjonsteknologisk eller ?konomisk begivenhet fra de siste ti?rene, men et ubegrenset antall skiftende aktiviteter og prosesser som har funnet sted gjennom flere ?rhundrer, med forskjellige geografiske og institusjonelle utgangspunkt, men med verden som horisont, arena eller form?l.

 

Publisert 17. feb. 2009 15:49 - Sist endret 12. feb. 2014 12:26