English version of this page

Om

Oslo Academy of Global Governance er Universitetet i Oslos spydspiss for kunnskapsutvikling om globalt styresett i en verden som er i rask endring. Gjennom ? oppfordre til forskning og kunnskapsformidling er m?let ? bidra til akademisk og offentlig debatt om sentrale globale utfordringer.

Bakgrunn

Det er mange svakheter og utfordringer knyttet til hvordan stater 德州app下载er i m?te med internasjonale problemstillinger. Dette ser vi eksempler p? hver dag: mangel p? 德州app下载 for ? redusere klimautslipp, mislykkede fors?k p? ? utrydde sult og fattigdom, utfordringene ved ? enes om en felles strategi for ? bekjempe helseepidemier og p? mange andre omr?der.

De globale styringsinstitusjonene som vokste frem i tiden etter andre verdenskrig var bygget p? et sett med verdier og m?l som man mente var universelle, men som n? i ?kende grad utfordres av nye krefter. Som et lite land med sterke forpliktelser til multilateralt og demokratisk styresett, m? Norge i dag tilpasse seg en realitet der nye akt?rer har stor p?virkning og nye visjoner omkring hva globalt styresett er og hvordan det skal v?re.

Akademiet

Universitetet i Oslo ?nsker ? bidra til ? takle disse utfordringene. En m?te ? gj?re dette p? er gjennom det tverrfaglige Oslo Academy of Global Governance ved Senter for utvikling og milj? (SUM). Akademiet tar sikte p? ? bli en ledende arena for kunnskapsutvikling og formidling om globalt styresett for b?rekraftig utvikling i alle dimensjoner. M?let med akademiet er ogs? ? generere og formidle kunnskap fra - og om - ideer og strategier fra nye akt?rer i globalt styresett utenfor USA og Vest-Europa. Ved ? bringe inn nye stemmer, vil akademiet bidra til ? styrke dialogen som kan danne en plattform for ? m?te dagens utfordringer for globalt styresett.

M?l

Oslo Academy of Global Governance vil:

  • Fremme og muliggj?re innovativ og empirisk innsikt i globale initiativ innen sentrale omr?der som: klimaendringene, energi, fattigdomsreduksjon, matproduksjon og global helse.
  • Bringe inn nye stemmer i debatten om globalt styresett fra f.eks. Asia, Afrika, Latin-Amerika, Midt?sten og ?st-Europa.
  • Oppmuntre til synergi og krysning av ideer mellom forskere fra feltet.
  • Stimulere til interesse om globale styringssp?rsm?l blant studenter og phd-stipendiater.
  • Knytte universitetet tettere til politikkutforming ved ? produsere kunnskap til beslutningstakere (?policy briefs?) av h?y kvalitet og ved ? etablere en arena der beslutningstakere kan komme i kontakt med forskere, sivilsamfunnsorganisasjoner og internasjonale akt?rer.

Hvordan vi jobber

Oslo Academy of Global Governance har tett dialog og 德州app下载 med relevante institusjoner og enkeltpersoner ved andre deler av universitetet, i tillegg til n?kkelpersoner i relevante departementer, innen politikk, internasjonale organisasjoner, n?ringsliv og ikke-statlige organisasjoner som er involvert i globale styresett.

Oslo Academy of Global Governance organiserer utdanning p? master- og phd-niv?, og hvert semester arrangeres flere forelesninger som er ?pne for alle, med profilerte og anerkjente akademikere og sentrale akt?rer innen globalt styresett.

 

 

Publisert 13. jan. 2015 13:37 - Sist endret 25. juni 2019 17:47