English version of this page

Culcom (avsluttet)

Kulturell kompleksitet i det nye Norge var et strategisk forskningsprogram som p?gikk fra 2004 til v?ren 2010.

Fem fakulteter ved Universitetet i Oslo 德州app下载et om dette forskningsprogrammet, som arrangerte konferanser, utga b?ker, formidlet gjennom massemediene og finansierte forskning. I 2010 fikk de UiOs formidlingspris.

Det viktigste m?let for Culcom var ? styrke den UiO-baserte forskningen om flerkultur i Norge. Virkemidlene har v?rt finansiering av masterstipender, doktorgradsstipender og seniorforskere. Mellom 120 og 130 personer fra fem ulike fakulteter var innom Culcom i l?pet av seks?rsperioden. Culcom resulterte i 9 doktorgrader, 42 mastergrader og en rekke b?ker og medieoppslag.

Culcom hadde som m?l ? produsere nye beskrivelser og analyser av Norge, som b?de p?viste kontinuitet og pekte fremover, og som tok inn over seg de kulturelle, sosiale og demografiske transformasjonene som preger dagens Europa.

Programmet satset mye p? formidling og ble godt kjent ogs? utenfor universitetet, ikke minst gjennom bokserien om samfunnsmessige grunnbegreper, blant dem verdier, rettferdighet, samfunn og normalitet.

UiO hadde flere m?l med Culcom. For det f?rste ? koordinere og styrke forskningen som tar opp kulturell kompleksitet, endring og identitetspolitikk. For det andre ? igangsette ny forskning p? feltet gjennom doktorgradsstipender, studentstipender og forskningsfinansiering for etablerte forskere. For det tredje ? spille en aktiv rolle i forhold til en bredere offentlighet – b?de politisk, forvaltningsmessig og opinionsmessig – ved ? formulere forskningsbaserte kunnskaper og synspunkter p? dagens Norge.


Fokusomr?der

I 2006 ble det opprettet to satsningsomr?der: ”Verdikonflikt, verdifellesskap og integrering” og ”Globalisering, transnasjonale relasjoner og kulturell kompleksitet”. Bakgrunnen for opprettelsen var et ?nske om ? tydeliggj?re, og i noen grad snevre inn, fokus for Culcoms forskning.
Dette f?rte til mer organisert 德州app下载 om prosjekter mellom ulike milj?er og fakultet; trakk seniorforskerne mer forpliktende inn i forskning og ledelse og styrket forskningsledelsen ved at en forsker/koordinator p? hvert omr?de ble ansatt.

Bakgrunn

Universitetet i Oslo bestemte i 2003 ? etablere et strategisk forskningsprogram for HUMSAM-fagene (Det juridiske fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet). En rekke faglige grupper utarbeidet prosjektbeskrivelser om bestemte temaomr?der som syntes ? v?re s?rlig egnet for tverrfaglig forskning. Ett av disse omr?dene hadde arbeidstittelen “Det flerkulturelle Norge”. Senvinteren 2004 bestod gruppen som arbeidet med dette prosjektet av én representant for hvert av fakultetene – Ivar Morken (UV), Anne Hellum (Jus), Oddbj?rn Leirvik (TF), Knut Kjeldstadli (HF) og Thomas Hylland Eriksen (SV), samt Beatrice Halsaa fra Senter for tverrfaglig kj?nnsforskning. Denne gruppens forslag til tverrfaglig forskningsprogram ble vedtatt av Universitetsstyret v?ren 2004, etter at de mest lovende programbeskrivelsene hadde v?rt gjenstand b?de for intern vurdering ved UiO og en internasjonal faglig evaluering.
Denne s?kergruppen ble senere supplert med Tore Lindholm fra Senter for menneskerettigheter.

Publisert 8. des. 2017 09:28 - Sist endret 9. mai 2019 15:10